Stichting ter Bevordering van de Integrale Geneeskunde (hierna: ‘STIBIG’), is opgericht op 12 december 2012 en is gevestigd in Amsterdam. De Stichting beoogt uitsluitend het algemeen nut en heeft geen winstoogmerk.

Met ingang van 1 januari 2014 heeft de stichting de ANBI-status verkregen.

Doelstellingen

STIBIG heeft tot doel:

a. Het vanuit een holistische visie bevorderen van onderwijs in, onderzoek naar en uitoefening van de integrale geneeskunde;
b. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Het bestuur

Het bestuur van STIBIG is samengesteld en bestaat thans uit de volgende leden:

  • Mevrouw drs. Shahnaaz Zenira Ghatoen Dostmohamed
  • Mevrouw drs. Marjan Stoop;
  • De heer drs. Arjan Marcel Weerman

Het bestuur vergadert zo vaak als nodig wordt geacht, doch tenminste een keer per jaar, onverminderd besluitvorming door middel van schriftelijke- dan wel telecommunicatie.

Werkzaamheden

STIBIG tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

a. het opzetten van onderwijs;
b. het stimuleren van onderzoek;
c. het organiseren van samenwerking tussen reguliere en complementaire geneeswijzen.

Fondsenwerving

Het vermogen wordt geworven uit onder andere:

  • giften, schenkingen, erfstellingen en legaten;
  • donaties;
  • renten;
  • bijdragen van derden;
  • cursusgelden;
  • subsidies;
  • overige baten.

Vermogensbeheer

De Stichting beheert haar vermogen zelf. Saldo zie financieel jaarverslag.

Administratie

De dagelijks bij te houden financiële administratie en de opstelling van de jaarstukken is toevertrouwd aan de penningmeester en de administratief ondersteuner. Deze worden jaarlijks gecontroleerd door een door het bestuur aan te wijzen deskundige.

Besteding / toekenning van fondsen

De stichting zal vrijwel het volledige netto rendement op het vermogen maar tenminste 90 % daarvan gebruiken om te besteden conform haar doelstellingen. Een en ander met zo veel mogelijk behoud van het stamkapitaal conform de wensen van de schenkers.

Het beleid zal zijn gericht op het ontwikkelen en ondersteunen van projecten die gericht zijn op de hiervoor omschreven doelen. Aanvragen voor financiële ondersteuning voor zowel de door leden van het bestuur te ontwikkelen projecten als door derden te ontwikkelen projecten dienen goed gemotiveerd en degelijk onderbouwd te worden. Besluitvorming over mogelijke toekenning van gelden vindt plaats met algemene stemmen met alle in functie zijnde bestuurders.

Het beleid zal gericht zijn op rechtstreekse ondersteuning van daartoe in aanmerking komende projecten. Per project dient jaarlijks een evaluatie te worden opgesteld met een overzicht van activiteiten en behaalde resultaten en een gedetailleerd uitsplitsing van inkomsten en uitgaven.

Transparantie en verantwoording

STIBIG zal op de website www.stibig.nl alle gegevens publiceren waarvan de wet vereist dat deze door Algemeen Nut Beogende Instellingen openbaar gemaakt dienen te worden..

Het bestuur zal van de vermogenstoestand van de stichting en van alles betreffende de werkzaamheden van de stichting, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie voeren dat daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend.

Jaarlijks binnen zes maanden na de afloop van het boekjaar (kalenderjaar) zal het bestuur de balans en de staat van baten en lasten van de stichting maken en vaststellen.

De bestuurders van STIBIG ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden, behoudens eventueel een niet bovenmatig vacatiegeld. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

In het geval van opheffing van STIBIG zal het vermogen dat overblijft wordt besteed aan een ANBI met een soortgelijk doel.